English | Español

Qualsevol activitat produeix sobre el medi un impacte, que es pot reduir si es coneix.

Un estudi d’avaluació ambiental permet estudiar el perfil ambiental de qualsevol sistema i obtenir els resultats per diferents categories d’impacte o indicadors.

Per exemple, es poden avaluar categories com la Petjada de Carboni (o Escalfament global), Esgotament de recursos fóssils o altres categories relacionades amb el medi natural, amb la salut humana o els recursos naturals.

Aquests estudis es basen amb la metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida, que s’aplica al sistema a avaluar.

Alguns exemples d’estudis ambientals poden ser:

  • Quina és la repercussió d’un canvi de matèria primera en l’impacte ambiental del producte?

Degut a una demanda d’un client ens plantegem un canvi de matèria prima. Mitjançant l’estudi ambiental podem saber si ambientalment suposa una millora.

  • Avaluació de 3 sistemes de producció agrícola

Es volen comparar ambientalment diferents alternatives de producció agrícola. Es poden avaluar categories de toxicitat, canvi climàtic, ús d’aigua per determinar quin sistema és el més convenient tenint en compte la productivitat de cadascun dels sistemes

  • Avaluació ambiental de varis dissenys per millorar l’envasat

El departament de màrqueting proposa un canvi d’envasat. S’avaluen les diferents alternatives per conèixer quina és la millor opció des del punt de vista ambiental, que juntament amb el component econòmic, permetrà escollir amb més base la nova opció de packaging.

  • És el nou sistema de venda millor ambientalment?

L’empresa vol instaurar una nova manera de vendre i relacionar-se amb els clients. De forma complementària a l’estudi econòmic, es pot avaluar ambientalment la repercussió del nou sistema en relació a l’anterior i oferir possibles millores del nou sistema.

A Re-Viu ens dediquem a fer estudis d’avaluació ambiental. Gràcies a la nostra experiència podem avaluar qualsevol sistema o producte.

Contacta amb nosaltres a info@re-viu.com. Et farem una proposta ajustada a les teves necessitats.